คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 25 โรงเรียน เพื่อติดตามด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำ ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ รวมทั้งความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย