ปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นางสาวจุฑารัตน์ ทวนขุนทด ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนลำสนธิวิทยา ให้ข้อคิดในการประกอบวิชาชีพครู และการเป็นข้าราชการที่ดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาต่อไป