การประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมเพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ในการนี้มี นายมงคล มีสมภพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี