ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อชี้แจงเป้าหมาย และแผนการขับเคลื่อนของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี