ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการลงพื้นที่มอบบ้านที่อยู่อาศัยให้ เด็กหญิงเบญจวรรณ ภู่ประดิษฐ์ (น้องเขียว) ประเภทความบกพร่องทางร่างกายฯ นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ณ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ 1 ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี