ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางปาณิสรา ตุลพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื้อสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา