ขอคำแนะนำจาก Coaching ตามแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Development Plan) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (นบส.ศธ.13)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขอคำแนะนำจาก Coaching ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องแผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง (Individual Development Plan) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (นบส.ศธ.13) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา