ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยนายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ร่วมต้อนรับ นางธิดา ศรีไพพรรณ์ นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล รองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นางดุสิตา เชาวน์เลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ติดตามผลการเรียน และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนฯ ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. เด็กชายปิติภัทร นาคทองดี นักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 2. เด็กหญิงนพเก้า ทองสุข นักเรียนโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 3. นายวชิระ เชื้อนาค นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย