ประชุมทางไกล ชี้แจงการนำหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ครองเคหา ครูโรงเรียนพระนารายณ์ ผู้แทนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการประชุมทางไกล ชี้แจงการนำหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม