ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายทัชชานนท์ สุขมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 ในการนี้มี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม เอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร