การคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา​ ช่วยนุ่ม​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนตื่นรู้ สู้โกง” เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศต่อไป โดยมี นายวรวิทย์ คำพลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา นางสาวประชุมพร ปานเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาวพิณรัตน์ ทุ้ยแป ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และนายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี