โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประพฤตินักเรียนนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2566 (ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566) โดยมี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการอบรม ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เข้ารับการอบรมประมาณ 80 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี