กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวยุวณัฐ อำลา
นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี