กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว