กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณราย เพิ่มพูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวขวัญเนตร ดาวทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว