กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวโชติรส เทียนดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายทัชชานนท์ สุขมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานราชการ

นางสาววาสนา ปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ