กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Untitled

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวภูริชา อุ้มมีเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ สารี
นักวิชาการพัสดุ

พนักงานราชการ

นางสาวธันย์ชนก แย้มสว่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราว