กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางปาณิสรา ตุลพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางสาวศรินยา น้อยวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ สารี
นักวิชาการพัสดุ

พนักงานราชการ

นางสาวธันย์ชนก แย้มสว่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางทัชชา เรือนงาม
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลูกจ้างชั่วคราว