กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางปาณิสรา ตุลพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวนจนา มุกดาลอย
นักวิชาการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ สารี
นักวิชาการพัสดุ

พนักงานราชการ

นางสาวธันย์ชนก แย้มสว่าง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางทัชชา เรือนงาม
เจ้าหน้าที่การเงิน

ลูกจ้างชั่วคราว