กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพงศธร ม่วงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์
ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล
นางสาวสิรินภา ปัญญาธิกวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศศิธร งามงอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิภา พึ่งเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสิราวรรณ โพธิ์เหมือน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นางสาวจันทิรา เหล็กดี
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นายอุเทน เรืองรุ่ง
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นางสาวกรรณิกา บุญมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว