กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพีรดา มาพรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นางสาวลออรัตน์ สงศรีโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกรรณิกา บุญมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว