กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพงศธร ม่วงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นางสาวจันทิรา เหล็กดี
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นายอุเทน เรืองรุ่ง
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

นางสาวลออรัตน์ สงศรีโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวกรรณิกา บุญมา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว