กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Untitled

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศศิธร งามงอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ