กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว