กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนิธิวดี วงษ์พยอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศรุต หรั่งแร่
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.

พนักงานราชการ

นางพิศวรรณ ณ ลำปาง
นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นายภัทรพงศ์ บุญธรรม
นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ

นางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ