กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายศรุต หรั่งแร่
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.

พนักงานราชการ

นางพิศวรรณ ณ ลำปาง
นักวิชาการศึกษา

พนักงานราชการ