กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายธีรสิทธิ สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ