หน่วยตรวจสอบภายใน

Untitled

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุกัญญา จันทะเสน
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

พนักงานราชการ