หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปาณิสรา ตุลพันธุ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวณัฐริตา นาสถิตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

พนักงานราชการ