กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน
นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานราชการ

นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนัจรีย์ เปลี่ยนละออ
แม่บ้าน

ลูกจ้างชั่วคราว

นายฉัตรชัย ชวัลลักษณชัย
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญฤทธิ์ ศรีปัดชา
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว