กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน
นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานราชการ

นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพิมพ์ทิพย์ เกาะประเสริฐ
พนักงานพิมพ์ดีด

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอริษา แต้มคำภี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนัจจรีย์ เปลี่ยนละออ
แม่บ้าน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางศิภัตรา ท้าวพิณ
แม่บ้าน

ลูกจ้างชั่วคราว

นายฉัตรชัย ชวัลลักษณชัย
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญฤทธิ์ ศรีปัดชา
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายพิเชษฐ์ นามบุญเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างชั่วคราว