กลุ่มอำนวยการ

สิบเอกพิชิต แจ้งพร้อม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนาทิพย์ หนูภัยยันต์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ทับเงิน
นักจัดการงานทั่วไป

พนักงานราชการ

นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวภัทราพร ทองลือ
พนักงานพิมพ์ดีด

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนัจจรีย์ เปลี่ยนละออ
แม่บ้าน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางศิภัตรา ท้าวพิณ
แม่บ้าน

ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญฤทธิ์ ศรีปัดชา
พนักงานขับรถยนต์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายพิเชษฐ์ นามบุญเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ลูกจ้างชั่วคราว