ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม นางสาวเจนจรี สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี นายประสงค์ อุบลวัตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด นายสำรวย วัฒนวงศ์ ประธานสหวิทยาเขตวงพระจันทร์ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี