การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันเสาร์ที่ 21 มกราค

Read more

โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราค

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 มก

Read more