ประชุมเพื่อเตรียมงานตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพิเศษ ในจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมเพื่อเตรียมงานตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพิเศษ ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แห่ง คือ 1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 3) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ลพบุรี 4) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี โดยมี นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายวิชัย ประสงค์เมษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ของศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ชี้แจงหลักของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี