ประเมินความพร้อม ในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประเมินความพร้อม ในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2566 ตามแนวปฏิบัติการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี