ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และนางสาวเนตรศิริญญา จารีย์วรทย์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี