เข้าขอพรปีใหม่ จากคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เมฆินลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและประธานสหวิทยาเขต เข้าขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจากคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ