การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการขของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ในการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาพิเศษ ในจังหวัดลพบุรี โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาและคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับ อาทิ ศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 – 2 และ หน่วยรับตรวจการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 แห่ง คือ (1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 (2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 (3) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล (4) โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี