ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA)

วันที่ 10-13 มกราคม 2566 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคนิคการประเมินสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวทางเกณฑ์ที่ปรับปรุงปี 2565 เพื่อเตรียมการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร