งานวันครูประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมงานวันครูประจำปี พ.ศ.2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมการศึกษา” ในการนี้มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี