งานวันครู อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมงานวันครู ประจําปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพัฒนานิคม ในการนี้มี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี