ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผอ.กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 13-14 มกราคม 2566 นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร