การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบหลักสูตรการสอน และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนที่เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจ ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และต่างสังกัด รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย