ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวโอภาสินี นิ่มวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับภูมิภาค จุดที่ 2 ภาคกลาง ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี