ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แก่ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดทำหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ผอ.หนุนเสริม , นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ รวมถึงครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 25 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี