โครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ ว่าที่ร้อยเอกพงศกร พันแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท