ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นรองประธาน นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุม โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี