ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล และ นายอุเทน เรืองรุ่ง นักทรัพยากรบุคล เข้าร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้มี ดร.พิเชษฐ์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิดและให้บรรยายพิเศษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์1”