ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 31 มกราคม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ แนวทาง และวางแผนสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565-2568

วันที่ 23-25 มกราคม

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการ รักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่ 28 มิถุนาย

Read more