ประชุมการทบทวนการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ระยะ 5 ปี

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และ นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมการทบทวนการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการนี้มี นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี