การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 31 มกราคม

Read more

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลบ.) คณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

วันอังคารที่ 30 มกรา

Read more

โครงการบรรยาย/ชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อตัดจ้างและะการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ในจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 31 มกราคม

Read more

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 26 มกราค

Read more