การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันศุกร์ที่ 26 มกราคมพ.ศ. 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีนาย ธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี