การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งให้รับทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดการประชุม