โครงการบรรยาย/ชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อตัดจ้างและะการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ในจังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ ควรหัตถ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เเละนางสาวจุฑาทิพย์ สารี นักวิชาการพัสดุ เข้าร่วมโครงการบรรยาย/ชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดซื้อตัดจ้างและะการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ในจังหวัดลพบุรี วันที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีนางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี