การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน