การฝึกอบรม บรรยาย/ชี้แจง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย สำหรับผู้บริหารของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี