ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) คณะที่ 6

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) คณะที่ 6 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ OBECQA จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ