การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพ

Read more

การประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพท. และสถานศึกษา

วันพุธที่ 7 กุมภาพัน

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชื่อโครงการช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันพุธที่ 7 กุมภาพัน

Read more