การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

วันอังคารที่ 14 พฤษภ

Read more

การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 5/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภ

Read more

การประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการใช้องค์ความรู้ PISA ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

Read more